Kompetencer - Drachmann arkitekter

Kompetens

Drachmann Arkitekter arbetar med arkitektoniskt betydelsefulla, historiska, skyddade och bevaringsvärdiga byggnader i Danmark och Sverige. Arkitektbyrån arbetar mångsidigt, med specialiteter inom restaurering, konservering, omvandling och nybyggnation i ett historiskt sammanhang. Kännetecknande för alla uppdrag är en förankring i det givna och en förståelse och respekt för det befintliga. Varje uppdrag är unikt och behandlas baserat på sina egna förutsättningar, byggnadsverk analyseras och värderas för att skapa en nödvändig förståelse för varje projekts bärande bevaringsvärden, skick och helhet. Drachmann Arkitekter värnar den traditionella byggkonsten och traditionerna,

där man fokuserar på hantverk och detaljer. Det är detaljerna som skapar helheten och detaljerna har en viktig roll i alla byggfaser som arkitektbyrån arbetar med. Kombinerat med stor materialkännedom och en ingående förståelse för hantverket skapas smarta lösningar av hög kvalitet där ingreppen har stor överensstämmelse med det befintliga. Varje projekt är en möjlighet att förmedla och dela med sig av kunskapen för att få insikt i byggtraditionernas utveckling och på så sätt kunna säkerställa kompetensutveckling hos vår tids hantverk. Utöver detta ser arkitektbyrån det som grundläggande att arbeta precist för att uppfylla och hålla tidsramar och budget i all vår projektering.


 

Mål och strategi

Drachmann Arkitekter arbetar med kontinuerlig förvaltning av kultur- och världsarv i Norden. Vi ser det som en viktig målsättning att skapa en miljöhållbar, framtidsorienterad strategi för varje byggnadsverk, så att bevaringsarbetet uppnår substans och relevans för samtiden samtidigt som byggnadsverket säkras för framtiden. Arkitektbyråns strategiska arbete kan beskrivas enligt följande:

  • Värdesättning och Vårdprogram
  • Underhållsplaner
  • Handlingsplaner
  • Förvaltningsstrategi och Conservation Management Plan
  • Utvecklings- och affärsplaner
  • Konsekvensanalyse

 

Drachmann Arkitekter erbjuder professionell konsultation inom samtliga av byggnationens projektfaser, från inledande ritningar och programmering till byggledning, genomförande och projektuppföljning. Vi ser det som en viktig målsättning att säkerställa en öppen dialog med byggherren, från början till slut. Drachmann Arkitekter utför bygguppdrag åt statliga myndigheter, församlingar, kommuner, affärsdrivande företag, museer och privatpersoner.