AF Borgen præsentationsbillede_KAFBO

AF Borgens entréparti.

Af - Borgen

Lund

Sedan 2013 har Drachmann Arkitekter varit knutna till AF Borgen och har tagit fram ritningar som ligger till grund för framtida restaurationsplaner. AF Borgen (Akademiska föreningen) i Lund ingår i stadens studiemiljö och är en plats för de 44 000 studenterna. Byggnaden uppfördes 1830 till 1851 och arkitekturen är inspirerad av det anglosaxiska college-systemet.

Sedan AF Borgen byggdes har den genomgått flera ombyggnationer. En av huvudarkitektens ursprungliga visioner för byggnaden var att den samtidigt skulle ha plats för alla elever och lärare. Detta medförde att man inrättade sovplatser för studenterna och 1868 genomfördes en tillbyggnation där man skulle placera restaurangen. Under åren fram till 1951 uppfördes och genomfördes flera tillbyggnationer och ombyggnationer för att tidsanpassa byggnaden. 1951 beslutade man att genomföra en omfattande renovering av hela byggnadskomplexet. Trots den omfattande renoveringen har det därefter utförts flera mindre justeringar och renoveringar, men idag har det blivit nödvändigt med en mer omfattande och genomgripande renovering för att få en mer sammanhängande och tidsenlig byggnad.

Ny inredning

Idag fungerar AF Borgen fortfarande som en del av studenternas vardag. Den primära inkomstkällan kommer från uthyrningen av de olika lokalerna, salarna och föreningsrummen. Därför har ritningsförslaget lagt extra fokus på att förbättra och optimera lokalerna som hyrs ut och möjliggöra uthyrning av flera lokaler samtidigt, utan att de olika arrangemangen stör varandra.

Facaden på AF Borgen - Drachmann Arkitekter

AF Borgens södra fasad.


FAKTA

Plats: Lund, Sverige

Byggherre: Foreningen Akademiske forening

Typ: Inredning och underhåll

År: 2013-

Status: Pågående


Relaterede projekter

Skeppsgossekasernen

Renovering | Indredning

Bäckaskog Slott

Restaurering | Omvaldning

Universitethuset

Underhåll | Utveckling